Forretningsbetingelser

1. Anvendelse, Virksomhed
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for køb af ydelser og produkter udbudt af Fr8Partner samt brug af Fr8Partners onlineværktøj.
Aftalen er indgået mellem dig og Fr8Partner A/S, Centervej 2, 6000 Kolding, CVR-nr. DK-37450510.
Ved at acceptere aftalen samtykker du til, at de til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser regulerer forholdet mellem dig og Fr8Partner.

2. Levering, fakturering og opsigelse
Køb af produkter og benyttelse af tjenesteydelser samt Fr8Partners online tool kræver registrering med kundekonto.
Når du har gennemført din bestilling og betalingen er registreret, kan du logge ind på din Fr8Partner kon-to med dit brugernavn og din adgangskode. Du modtager en elektronisk faktura pr. e-mail (elektronisk fakturering).
Du forpligter dig til at give korrekte og fyldestgørende oplysninger i forbindelse med oprettelsen af din konto på Fr8Partner. Du accepterer i den forbindelse at modtage juridisk bindende meddelelser via den oplyste mailadresse. Det er dit ansvar løbende at opdatere dine kontaktoplysninger, således at Fr8Partner til enhver tid kan kontakte dig og forlænge dit abonnement. Manglende opdatering af dine oplysninger anses som en væsentlig misligholdelse fra din side.
Et abonnement er gældende i 12 måneder og kan ikke opsiges i denne periode. Ved abonnementets udløb får du pr. e-mail besked om, at abonnementet skal fornyes. Hvis dette ikke sker, deaktiveres ad-gangskoden pr. udløbsdagen.

3. Priser
Priser er angivet ved de pågældende abonnementstyper, produkter og services. Alle priser er eksklusiv moms. Ved salg til EU-lande vil der blive faktureret uden moms i henhold til princippet reverse charge.

4. Ændring af et abonnement
Du kan til hver en tid opgradere dit abonnement til en dyrere abonnementstype, ligesom du til enhver tid kan tilvælge tillægsydelser.
I sådan tilfælde vil du modtage en opkrævning i overensstemmelse med den forhøjede betaling samt en forlængelse af din abonnementsperiode. Startdatoen for din nye abonnementsperiode vil herefter regnes fra dén dato, du opgraderer dit abonnement. Hvis du fx har tegnet et abonnement den 1. januar 2016 og herefter opgraderer dit abonnement den 5. marts 2016, vil din abonnementsperiode fremover regnes fra den 5. marts 2016 og løbe i 12 måneder.

5. Driftssikkerhed
Fr8Partner forbeholder sig ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til en Fr8Partner konto eller omfanget af de ydelser, som indgår i et abonnement - i det omfang - Fr8Partner anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.
Fr8Partner gør opmærksom på, at servicen tilstræber en oppetid på 99,9 procent, og at Fr8Partner ikke kan gøres erstatningssvarlig for systemnedbrud, force majeure mv.
Fr8Partner er beregnet til at lave udregninger for den enkelte kundes indlagte fragtrater. Fr8Partner selv, indeholder ingen fragtrater fra speditører.
Fr8Partner er ikke ansvarlig for evt. regnefejl i Fr8Partner. Det vil altid være det aktuelle fragttilbud fra speditøren/speditørerne, der er gældende. Fr8Partner tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i beregningerne, og kan ikke drages til ansvar i en eventuel reklamationssag vedrørende prisafregning mv.
Fr8Partner gør opmærksom på, at der ikke må laves automatiserede eller maskingenererede udtræk og beregninger fra Fr8Partner.

6. Tilladte og ikke tilladte handlinger
Du er berettiget til at benytte alle fordele i systemet fra Fr8Partner som er beskrevet i abonnementet. Enhver licens indebærer kun en enkelt adgang til systemet. For benyttelsen af et andet adgangspunkt er det nødvendigt, at du først melder fra for derefter at tilmelde dig fra et nyt adgangspunkt.
Kundekontoen berettiger kun dig til at benytte systemet. Det er ikke tilladt at videregive brugernavn og kode til tredjemand.
Det følgende er ikke tilladt:
- at benytte tjenesteydelserne på en måde eller til et formål, som ligger udenfor det påtænkte anvendelsesområde, hvis denne benyttelse kan føre til, at tekniske, praktiske eller retslige vanskeligheder kunne opstå for Fr8Partner eller tredjemand,
- at benytte tjenesteydelserne på en måde eller til et formål, som er i strid med retslige bestemmelser,
- at udarbejde automatiserede eller maskinmæssige udtog og beregninger fra Fr8Partner-systemet,
- at gå uden om tekniske mekanismer, som skal beskytte systemet mod retslig misligeholdelse,
- at skaffe dig adgang til dele af systemet, som du pga. abonnementet ikke er berettiget til at have adgang til. Dette gælder især dataer, som ikke omfattes af din abonnement.

7. Support
Fr8Partner kan tilbyde henholdsvis mailsupport og telefonsupport (telefonsupport kræver særskilt tilkøb heraf).
Mailsupport: Vi bestræber os på at besvare dine henvendelser hurtigst muligt. Der kan gå op til 48 timer på hverdage (2 arbejdsdage).
Telefonsupport: Vi besvarer opkald indenfor vores normale åbningstider. Se åbningstiderne på vores hjemmeside.

8. Misligholdelse
Fr8Partner er berettiget til at hæve aftalen helt eller delvist i tilfælde af, at du væsentligt misligholder aftalen.
Som væsentlig misligholdelse betragtes enhver handling som er ikke tilladt ifølge afsnit 6.
Såfremt Fr8Partner ikke kan give meddelelse til dig eller forny dit abonnement, som følge af din manglende opdatering af kontaktoplysninger, kan Fr8Partner uden varsel stoppe med at levere yderligere ydelser i henhold til denne aftale.

9. Ansvar og erstatningskrav
Nedenstående ansvarsfraskrivelse gælder, medmindre andet følger af ufravigelige regler i dansk ret.
Fr8Partner fraskriver sig enhver skade og ethvert tab, som du måtte lide i forbindelse med dit abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for adgang til din Fr8Partner konto, uanset den nærmere baggrund herfor, medmindre Fr8Partner har handlet forsætligt til skade for dig eller groft uagtsomt.
Der tilstræbes en oppetid på 99,9 %, men Fr8Partner påtager sig intet ansvar herfor. Der tages endvidere forbehold for, at der ved vedligeholdelse og opdatering af server mv. kan forekomme nedetid.
Fr8Partner fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, tab af data og retablering af data.
Hvis Fr8Partner skulle blive holdt ansvarlig for dit brug, er ansvaret begrænset til et beløb svarende til den betalte abonnementspris for den gældende abonnementsperiode, dvs. 12 måneder. Det præciseres, at den købte online ydelse udelukkende er til eget brug, og ikke må udlånes (videregivelse af brugernavn/password), videresælges eller på nogen måde videredistribueres.

10. Overdragelse
Fr8Partner er berettiget til helt eller delvist at overdrage dit abonnement samt sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende betingelser til tredjemand.

11. Ændring af forretningsbetingelser og priser
Fr8Partner er berettiget til at ændre nærværende betingelser uden varsel. Dog gælder ændringer af forretningsbetingelserne i relation til eksisterende abonnementsaftaler, først ved en fornyelse eller forlængelse af abonnementsaftalen.
Fr8Partner forbeholder sig endvidere ret til prisstigninger på de forskellige abonnementstyper. Eventuel prisregulering vil først finde sted i forhold til en ny abonnementsperiode. Fr8Partner kan ligeledes vælge at opkræve betalinger for en ydelse eller et produkt, som tidligere var gratis.
Du er selv ansvarlig for at være bekendt med de til enhver tid gældende betingelser og priser, der fremgår af Fr8Partners hjemmeside.

12. Lovvalg
Enhver uoverensstemmelse, der måtte udspringe af nærværende aftale, skal afgøres i henhold til dansk ret, uanset om disse regler måtte føre til, at et andet lands ret skulle være gældende, og således afgøres af Retten i Kolding, uanset hvor kunden i øvrigt måtte bo eller opholde sig.

________________

Fr8Partner A/S | Birkemose Allé 37 | DK-6000 Kolding | Telefon: +45 32 222 750 | info@fr8partner.com